Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna

Aktualności

Seminarium podsumowujące XLII Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych
Kraków, 10-11 stycznia 2019
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 organizuje w dniach 10-11 stycznia 2019 r. Seminarium podsumowujące XLII Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych w sali konferencyjnej Hotelu Best Western Efekt Express Krakow Hotel, ul. Opolska 14a, 31-323 Kraków.

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w planowanym seminarium.
Do pobrania: (1) zaproszenie, (2) program seminarium.

Połączone spotkanie Zarządów TROW i Sekcji Geodezji Rolnej i Leśnej SGP z ekspertami
Warszawa, 7 grudnia 2018
Ostatnie konferencje naukowe współorganizowane przez Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich — w tym szczególnie: "Rola kompleksowych prac urządzeniowych w rozwoju obszarów wiejskich" (Kraków, 17.09.2018) oraz "Nowy sposób gospodarowania przestrzenią wiejską i podmiejską w Polsce" (Puławy 03-04.09.2018) — wywołały szereg dyskusji dotyczących tej tematyki.

Dlatego w dniu 7 grudnia 2018 r. w Warszawie odbyło się połączone spotkanie: Zarządu Głównego Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich, Zarządu Sekcji Geodezji Rolnej i Leśnej Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Komisji Wnioskowych ww. konferencji. Istotnym celem spotkania była dyskusja dotycząca wprowadzenia do nauki i praktyki definicji pojęcia "Kompleksowe urządzanie obszarów wiejskich" (KUOW).

Wypracowane wyniki dyskusji przedstawione zostaną Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej — Panu Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu.
Konferencja "Współczesne trendy w katastrze i gospodarce nieruchomościami"
Warszawa, 6 grudnia 2018
6 grudnia 2018 roku w Warszawie odbyła się trzecia konferencja "Współczesne trendy w katastrze i gospodarce nieruchomościami". Konferencja była współorganizowana przez Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Politechniki Warszawskiej oraz Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Do pobrania: (1) komunikat nr 2 zawierający informacje o konferencji, (2) karta zgłoszenia udziału w konferencji.
Konferencja "Działania strategiczne i planistyczne gmin a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich"
Puławy, 29 listopada 2018
Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich współorganizowało wraz z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz Krajowym Instytutem Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie konferencję naukową.
Do pobrania: (1) zaproszenie, (2) program konferencji, (3) formularz zgłoszeniowy.
Konferencja "Nowy sposób gospodarowania przestrzenią wiejską i podmiejską w Polsce"
Puławy, 3-4 października 2018
Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich było współorganizatorem konferencji pn. "Nowy sposób gospodarowania przestrzenią wiejską i podmiejską w Polsce" wraz z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa — Państwowym Instytutem Badawczy w Puławach, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.
W konferencji uczestniczyło 119 osób, w tym 93 spoza Instytutu, którzy reprezentowali administrację rządową i samorządową, różne ośrodki naukowe, izby rolnicze oraz wojewódzkie biura geodezji i doradztwo rolnicze. Celem konferencji była ocena gospodarowania przestrzenią wiejską i podmiejską obecnie — w okresie PROW 2014-2020 oraz przedstawienie propozycji gospodarowania nią po 2020 roku.

W trakcie konferencji referaty przedstawili prezes TROW — dr hab. Jacek M. Pijanowski oraz I wiceprezes — prof. dr hab. Franciszek Woch. Prezes Pijanowski wygłosił referaty pt. "Gospodarowanie przestrzenią wiejską w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju" oraz "Gospodarowanie przestrzenią wiejską w procesie kompleksowego urządzania obszarów wiejskich" (ten drugi wspólnie z Waldemarem Mickiem — Dyrektorem Departamentu Kształtowania Ustroju Rolnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa).

Wiceprezes Woch przedstawił referaty pt. "Ocena praktycznej realizacji działań na rzecz poprawy środowiska przyrodniczego, walorów krajobrazowych i jakości gleb w ramach prowadzonych prac scaleniowych" (wspólnie z Robertem Kowalczykiem — naczelnikiem w Departamencie Gospodarki Ziemią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) oraz "Gospodarowanie przestrzenią wiejską w procesie szerokiego scalania gruntów".

W ramach konferencji powołano komisję do opracowania wniosków i propozycji zmian aktów prawnych w zakresie gospodarowania przestrzenią wiejską po 2020 roku.

Program konferencji
Szkolenie dotyczące nowoczesnego podejścia do scaleń gruntów
Kraków, 19 września 2018
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizował w dniu 19 września 2018 r. w siedzibie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji przy ul. Balickiej 253C w Krakowie szkolenie pn. "Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich na przykładzie operacji typu scalanie gruntów".

Przeprowadzenie szkolenia miało na celu podniesienie wiedzy pracowników administracji rządowej i samorządowej zaangażowanych w postępowania scaleniowe dofinansowywane ze środków Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a także wymianę zdobytych doświadczeń i prezentację dobrych praktyk.

Do pobrania: program szkolenia
XII Międzynarodowa Konferencja naukowa Województwa Małopolskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dotycząca urządzania obszarów wiejskich
Kraków, 17 września 2018
W dniu 17 września 2018 r. odbyła się w Krakowie XII Międzynarodowa Konferencja naukowa Województwa Małopolskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dotycząca urządzania obszarów wiejskich pt. "Rola kompleksowych prac urządzeniowych w rozwoju obszarów wiejskich". Do pobrania: (1) program konferencji, (2) formularz zgłoszeniowy.
Zarząd główny TROW za utrzymaniem dyscypliny "geodezja i kartografia"
Kraków, 28 sierpnia 2018
Zarząd Główny Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich zwrócił się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego — pana dr Jarosława Gowina w sprawie utrzymania samodzielności dyscypliny naukowej "geodezja i kartografia" w nowym wykazie dziedzin i dyscyplin nauki, zawartym w projekcie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Pismo do pobrania.
Prezes TROW powołany na Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Kraków, 29 czerwca 2018
W dniu 29 czerwca 2018 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich — nowego stowarzyszenia Województwa Małopolskiego. Na posiedzeniu tym prezes TROW — dr hab. Jacek M. Pijanowski wybrany został na Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Naukowej Instytutu.

Zadaniem Rady Naukowej jest wspomaganie Władz Instytutu w realizacji takich działań jak: wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w kraju i za granicą; motywowanie specjalistów do stałej wymiany doświadczeń, prowadzenia badań zorientowanych na opracowanie unikatowych/innowacyjnych rozwiązań wpływających na rozwój obszarów wiejskich; utrzymywanie kontaktów i wymianę doświadczeń z instytucjami naukowymi, samorządami województwa, samorządami powiatowymi i innymi podmiotami o podobnym celu działania; opracowywanie i tworzenie programów, których wdrożenie przyczyni się do rozwoju obszarów wiejskich; współpracę z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym celu działania. Rada uczestniczyć będzie też w organizacji i ocenie konkursów na prace dyplomowe z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.

W skład Rady Naukowej wchodzą m. in.: prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Janusz Żmija z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. dr Holger Magel z Uniwersytetu Technicznego w Monachium, prof. zw. dr hab. Jerzy Hausner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. dr hab. Jerzy Wilkin z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, prof. dr Manfred Miosga z Uniwersytetu w Bayreuth.
Prezes TROW powołany do Kuratorium Naukowego Bawarskiej Akademii Obszarów Wiejskich
Monachium, 12-14 czerwca 2018
W dniach 12-14 czerwca 2018 r. prezes TROW dr hab. Jacek M. Pijanowski przebywał w Monachium, gdzie podczas uroczystości 30-lecia utworzenia Bawarskiej Akademii Obszarów Wiejskich, z rąk pana Alberta Fürackera — Bawarskiego Ministra Finansów, Rozwoju i Ojczyzny otrzymał powołanie do Kuratorium Naukowego tej Akademii.

Akademia jest najważniejszą organizacją pozarządową Bawarii, skupiającą przedstawicieli świata nauki i polityki, administracji, przedstawicieli samorządów i sektora finansów, przedsiębiorców i rolników.

Zadaniem Bawarskiej Akademii Obszarów Wiejskich jest ochrona interesów obszarów wiejskich w czasach rozpędzonej globalizacji, w tym m.in. zachowanie tradycyjnych form gospodarowania w rolnictwie (przeciwdziałanie uprzemysłowieniu rolnictwa), tradycyjnej struktury społecznej obszarów wiejskich opartej o rodzinę wielopokoleniową, bogactwa kultury wiejskiej, ochrona unikalnej tkanki urbanistycznej i architektonicznej wsi wraz z jej walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi.

Od lewej: Albert Füracker — Bawarski Minister Finansów, Rozwoju i Ojczyzny, Richard Mergner — Prezes Bawarskiego Związku Ochrony Przyrody, dr hab. Jacek M. Pijanowski — Prezes TROW, Prof. Dr. Holger Magel — Prezydent Bawarskiej Akademii Obszarów Wiejskich

Życzenia wielkanocne
26 marca 2018
Konferencja Naukowa "Kształtowanie przestrzeni wiejskiej"
7-8 grudnia 2017
W dniach 7-8 grudnia 2017 r. w Olsztynie odbyła się Konferencja Naukowa "Kształtowanie przestrzeni wiejskiej", objęta patronatem JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Konferencja połączona była z obchodami Jubileuszu 45-lecia pracy zawodowej prof. dr hab. inż. Ryszarda Cymermana — współzałożyciela i pierwszego prezesa TROW — oraz dr hab. inż. Andrzeja Nowaka, prof. UWM.

Celem Konferencji było zapoznanie uczestników z najnowszymi osiągnięciami w zakresie kształtowania przestrzeni wiejskiej, możliwościami ochrony i finansowania działań mających na celu rozwój obszarów wiejskich z uwzględnieniem najnowszych technik informatycznych. W ramach Konferencji podsumowano również prawie półwiekową działalność naukową Jubilatów w zakresie kształtowania i ochrony obszarów wiejskich. W konferencji wzięli udział przedstawiciele jednostek naukowych z całego kraju, a także z zagranicy oraz jednostek samorządowych i administracji państwowej. Konferencję zorganizowano przy wsparciu Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Prezentacje jubilatów:
Prof. Ryszard Cymerman: www.youtube.com
Prof. Andrzej Nowak: www.youtube.com

Więcej informacji o konferencji

W MRiRW o wprowadzeniu w życie kompleksowego urządzania obszarów wiejskich
15 listopada 2017
W dniu 15 listopada 2017 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu roboczego zajmującego się zasadami wprowadzenia do praktyki w Polsce tzw. kompleksowego urządzania obszarów wiejskich.

 

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele:

 • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
 • Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach,
 • Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich — Sekcja Geodezji Rolnej i Leśnej,
 • Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
 • Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych,
 • Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych,
 • Polskiego Klubu Ekologicznego.

Pierwszą część posiedzenia otworzył pan Ryszard Zarudzki — Podsekretarz Stanu w MRiRW oraz pani Justyna Matys — Dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią w MRiRW. Zespół omówił zasady pracy oraz najbliższe działania. Głos zabrali m.in. pan Witold Strobel — Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Wicedyrektor KOWR — pan Janusz Zaniewski.

W drugiej części posiedzenia udział wziął pan Krzysztof Jurgiel — Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP oraz pan Zbigniew Babalski — Sekretarz Stanu w MRiRW. Minister Jurgiel potwierdził konieczność podjęcia prac nad wprowadzeniem w życie kompleksowego urządzania obszarów wiejskich oraz nakreślił zasady ogólne działań, które będą konkretyzowane podczas kolejnych posiedzeń zespołu.

Warsztaty naukowe: Wykorzystanie wyników badań i doświadczeń w rozwoju i urządzaniu terenów rolnych
26 października 2017
26 października 2017 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa — Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz urzędem Gminy w Końskowoli, w ramach realizacji zadania 2.7 Programu Wieloletniego IUNG-PIB ustanowionego na lata 2016-2020, zorganizował warsztaty naukowe pt.: "Wykorzystanie wyników badań i doświadczeń w rozwoju i urządzaniu terenów rolnych".

Relacja na stronie internetowej: www.iung.pulawy.pl

Konferencja: Wpływ realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na gospodarowanie przestrzenią wiejską
25 października 2017
25 października 2017 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa — Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Towarzystwem Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach realizacji zadania 1.1 Programu Wieloletniego IUNG-PIB ustanowionego na lata 2016-2020, zorganizował konferencję naukową pt: "Wpływ realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na gospodarowanie przestrzenią wiejską — stan obecny i perspektywy".

Relacja na stronie internetowej: www.iung.pulawy.pl

XI Międzynarodowa Małopolska Konferencja dotycząca Rozwoju Obszarów Wiejskich
16 października 2017
W dniu 16 października 2017 roku, w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się XI międzynarodowa konferencja Województwa Małopolskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dotycząca rozwoju obszarów wiejskich. Podobnie jak w latach poprzednich, współorganizatorem konferencji było Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tematem konferencji była współpraca europejska w zakresie rozwoju obszarów wiejskich... [więcej]
W Bawarii o zbliżającej się XI międzynarodowej konferencji naukowej Województwa Małopolskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich
24 sierpnia 2017
W dniu 24 sierpnia 2017 r. prezes TROW — dr hab. Jacek M. Pijanowski wziął udział w rozmowach dotyczących XI międzynarodowej konferencji naukowej Województwa Małopolskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich, która po raz pierwszy współorganizowana jest z Europejskim Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE (www.landentwicklung.org).

Prezes TROW rozmawiał w Monachium przede wszystkim o doświadczeniach Bawarii z współpracy z ARGE, oraz o korzyściach jakie ma ten region z tej wieloletniej już współpracy oraz inne regiony europejskie zjednoczone w ramach tej organizacji. Ważnym tematem rozmów był również stan rozmów międzynarodowych dotyczących utworzenia odrębnego programu Unii Europejskiej, odpowiedzialnego za tzw. zrównoważony (zintegrowany) rozwój obszarów wiejskich (w dniu 28 listopada 2016 roku w Brukseli odbyła się konferencja poświęcona przyszłości tej tematyki w polityce Unii Europejskiej — w panelu dyskusyjnym poświęconym potrzebom w tym zakresie w poszczególnych regionach i państwach członkowskich UE udział wziął prezes Pijanowski).

Od lewej: Jacek M. Pijanowski — prezes TROW, Prof. Holger Magel — Prezydent Bawarskiej Akademii Rozwoju Obszarów Wiejskich, Honorowy Prezydent Światowej Federacji Geodetów, Wolfgang G. Ewald — szef referatu ds. rozwoju obszarów wiejskich w Bawarskim Ministerstwie Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Leśnictwa.

W Turyngii o dalszej współpracy z TROW w zakresie rozwoju obszarów wiejskich
23 sierpnia 2017
W dniu 23 sierpnia 2017 roku prezes TROW — dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski, prof. PPWSZ spotkał się z kluczowymi osobami odpowiedzialnymi w latach 2011-2012 za realizację projektu Małopolski i Turyngii "Doskonalenie działań administracji regionalnej odpowiedzialnej za scalenia gruntów w Małopolsce". Projekt ten został zainicjowany przez prezesa TROW oraz nieodżałowanego, zmarłego przedwcześnie Prof. Dr. Karla-Friedrich Thöne — wieloletniego prezesa Towarzystwa Geodezji, Geoinformacji i Zarządzania Terenami (Landmanagement) e.V. Republiki Federalnej Niemiec.

Efektem projektu było opracowanie "Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla przygotowania postępowania urządzeniowo-rolnego wraz z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej oraz przedsięwzięć z zakresu rozwoju i odnowy wsi dla sołectw Nieciecza i Czyżów (Miasto i Gmina Żabno)", który wówczas na nowo zdefiniował dyskusję nauki, praktyki i polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Podczas rozmów omówiono ramy dalszej współpracy TROW z Turyngią, która ostatnio zacieśnia współpracę w zakresie rozwoju obszarów wiejskich z Bawarią, m.in. poprzez realizację wielu projektów na granicy obydwu krajów związkowych RFN.

Od lewej stoją: Rainer Franke — Prezes Turyngskiego Związku Rozwoju Obszarów Wiejskich (twórca i wieloletni dyrektor pierwszego Urzędu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie wschodnich Niemczech po zjednoczeniu), Jacek M. Pijanowski — prezes TROW, Heiko Ender — szef Wydziału Zintegrowanego Rozwoju Wsi w Urzędzie ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich w Meiningen (główny projektant planu rozwoju obszarów wiejskich dla Niecieczy i Czyżowa — absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie).

Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych
dziedzinach gospodarki
7-9 czerwca 2017 r. Kamionka k. Rzeszowa
W dniach 7-9.06.2017 r. w Kamionce odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Innowacyjne technologie geodezyjne — zastosowania w różnych dziadzinach gospodarki", której organizatorami byli:
 • Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie
 • Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach
 • Politechnika Lwowska
 • Uniwersytet Techniczny w Koszycach
 • Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Rzeszowie
 • Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Geokart -International Sp. z o.o.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. dr hab. inż. Karol Noga, natomiast Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego była dr inż. Monika Balawejder.

Konferencja poświęcona była innowacyjnym technologiom geodezyjnym i kartograficznym stosowanych w różnych dziedzinach gospodarki. Celem konferencji było prezentowanie przez uczestników nowych osiągnięć naukowo-badawczych i wdrożeniowych z kraju i z zagranicy z zakresu metod, technologii i technik z dziedziny geodezji i kartografii. Ten szeroki zakres tematyczny skierowany był nie tylko do pracowników naukowych kierunku geodezja i kartografia, ale jednocześnie do środowisk wykonawstwa geodezyjnego.

Główne zakresy tematyczne:

 • Gospodarka nieruchomościami;
 • Geodezyjne urządzanie przestrzeni wiejskiej;
 • Geoinformatyka;
 • Kataster nieruchomości;
 • Inżynieria Środowiska;
 • Nowoczesne techniki i technologie w pomiarach geodezyjnych.

W konferencji uczestniczyło 83 osoby z różnych ośrodków akademickich z kraju i zagranicy. W tym roku swoja obecnością zaszczycili Nas pracownicy naukowi 15 Uczelni: Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Dublanach, Politechniki Lwowskiej, Uniwersytetu Technicznego w Koszycach, Narodowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu w Ivano-Frankovsku, Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dnipropetrovsku, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie.

W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele: Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach — Państwowego Instytutu Badawczego, Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, Prezesi Firm Geodezyjnych GEORES Sp z o.o. oraz GEOMIAR sp. z o.o., Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Stowarzyszenia Geodetów Polskich — Oddział w Rzeszowie.

Na konferencji wygłoszonych zostało 33 referaty w trakcie VII sesji plenarnych oraz przedstawiono 53 postery w trakcie II sesji posterowych.

Więcej: http://konferencja.wsie.edu.pl/language/pl/program-konferencji/
Film i galeria zdjęć: http://konferencja.wsie.edu.pl/language/pl/fotorelacja/

Rusza nowelizacja ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
7 czerwca 2017
Zgodnie z informacją opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wśród planowanych prac legislacyjnych i programowych pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz o zmianie niektórych ustaw.

Jako cele zmian określono m.in.:

 • powiązanie instytucji scaleń gruntów z instytucją planowania przestrzennego;
 • zobowiązanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do pokrywania kosztów wykonania scaleń i wymian gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego w związku z budową autostrad i dróg ekspresowych;
 • zobowiązanie innych inwestorów, których działalność wpływa dezorganizująco na rolniczą przestrzeń produkcyjną, do pokrywania kosztów związanych z pracami scaleniowymi i zagospodarowaniem poscaleniowym (np. inne drogi, koleje, lotniska);
 • uniemożliwienie wnoszenia zażaleń na postanowienie o wszczęciu scalenia (w szczególności ograniczenie możliwość jego "blokowania" w początkowej fazie) dla usprawnienia przeprowadzanego postępowania administracyjnego;
 • możliwość zatwierdzania projektu scalenia gruntów wszczynanego z urzędu także w przypadkach, w których należy spodziewać się mniejszej akceptacji tego typu scaleń we wstępnej fazie realizacji projektu.

Więcej — bip.kprm.gov.pl

Innowacje w inżynierii kształtowania środowiska i geodezji
22-24 maja 2017 r. Lublin – Białka – Urszulin
W dniach 22-24.05.2017 r. odbyła się II konferencja naukowo-techniczna pt. "Innowacje w inżynierii kształtowania środowiska i geodezji", którą zainaugurował Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Zbigniew Grądzki. Honorowy patronat nad konferencją sprawował JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie — Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, Marszałek Województwa Lubelskiego — Sławomir Sosnowski, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie — Beata Sielewicz, Dyrektor Poleskiego Parku Narodowego — Jarosław Szymański, Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich — Oddział w Lublinie — Marek Kłopotek... [więcej]
Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich
28 lutego 2017
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, w dniu 28 lutego 2017 roku zorganizowała w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej konferencję pt. "Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich". W trakcie konferencji głos zabrał prezes TROW dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski... [więcej]
"Polska wieś — dziedzictwo i przyszłość"
24 lutego 2017
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu "Polska wieś — dziedzictwo i przyszłość". Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi... [więcej]
W Brukseli o przyszłości kompleksowego urządzania obszarów wiejskich
28 listopada 2016
W dniu 28 listopada 2016 roku w Brukseli odbyła się konferencja poświęcona przyszłości kompleksowego urządzania obszarów wiejskich (KUOW) w polityce Unii Europejskiej... [więcej]
X Międzynarodowa Konferencja Województwa Małopolskiego dotycząca Rozwoju Obszarów Wiejskich
24 października 2016
W dniu 24 października 2016 roku w murach Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się X już międzynarodowa konferencja Województwa Małopolskiego, dotycząca rozwoju obszarów wiejskich. Podobnie jak w latach poprzednich, współorganizatorem konferencji był Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tematem przewodnim konferencji były... [więcej]
Na Węgrzech o rozwoju obszarów wiejskich w Europie
9 września 2016
W dniu 9 września 2016 r. prezes TROW — dr hab. Jacek M. Pijanowski wziął udział w posiedzeniu Zgromadzenia Generalnego Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi (ARGE), które odbyło się w położonej nad Balatonem miejscowości Tihany. Podczas Zgromadzenia Generalnego miejsce miało oficjalne przyjęcie Województwa Małopolskiego do ARGE... [więcej]
Nowe zasady obrotu ziemią rolną
Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR) uruchomiła specjalny serwis internetowy poświęcony nowym przepisom regulującym obrót nieruchomościami rolnymi. Serwis dostępny jest pod adresem: www.gospodarstwopolska.pl.

Serwis ten w przystępnej formie prezentuje zapisy nowej ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Zamieszczony na stronie formularz umożliwia zadawanie szczegółowych pytań, na które będą odpowiadać pracownicy merytoryczni ANR. Udostępniona została także możliwość ściągnięcia bezpośrednio ze strony aktów prawnych.

Ta nowa forma komunikacji ANR skierowana jest do rolników, a także wszystkich osób zainteresowanych gruntami rolnymi.

Atrakcją serwisu jest dwuminutowy film animowany, który na przykładzie sympatycznej rodziny rolniczej przedstawia najważniejsze elementy obowiązujących od 30 kwietnia zasad obrotu nieruchomościami rolnymi.

Tekst: MRiRW
Uwagi do projektu ustawy o Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich
5 września 2016
Zarząd TROW przekazał uwagi do przekazanego do konsultacji publicznych projektu ustawy o Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na wstępie stwierdzono, iż przekazany do konsultacji projekt ustawy nie zawiera zapisów dotyczących urządzania obszarów wiejskich, a więc działań mających na celu stworzenie przestrzennych i infrastrukturalnych podstaw rozwoju oraz likwidację wielu problemów... [więcej]
Prof. Dr.-Ing. Karl-Friedrich Thöne — wspomnienie
15 lipca 2016
W nocy z 14 na 15 lipca 2016 r., w wieku 59 lat zmarł nagle Prof. Dr.-Ing. Karl-Friedrich Thöne — prezydent Niemieckiego Towarzystwa Geodezji, Geoinformacji i Zarządzania Terenami (Landmanagement) e.V. Zapamiętamy go jako człowieka skromnego, życzliwego, otwartego i optymistyczne patrzącego w przyszłość... [więcej]
Nowe Tendencje w Teorii i Praktyce Urządzania Obszarów Wiejskich
20-22 czerwca 2016
W dniach 20-22 czerwca 2016 r. odbyła się XX jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Nowe Tendencje w Teorii i Praktyce Urządzania Obszarów Wiejskich", której tematem przewodnim był: Rozwój obszarów wiejskich — stan obecny i perspektywy... [więcej]
Zebranie Członków Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich
20 czerwca 2016
W dniu 20 czerwca 2016 r. w Lublinie, podczas XX jubileuszowej Konferencji "Nowe Tendencje w Teorii i Praktyce Urządzania Obszarów Wiejskich" nt. "Rozwój Obszarów Wiejskich — Stan Obecny i Perspektywy" odbyło się Walne Zebranie Członków, założonego w 1997 r. Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich (TROW)... [więcej]
O zmianach w planowaniu przestrzennym na obszarach wiejskich
13 czerwca 2016
Na zaproszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi — Krzysztofa Jurgiela, prezes TROW — dr hab. Jacek M. Pijanowski wziął udział w seminarium pn.  Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich — potrzeby zmian , prezentując referat pt.  Wybrane aspekty kształtowania struktury przestrzennej obszarów wiejskich . Seminarium odbyło się w gmachu MRiRW w dniu 13 czerwca 2016 r. [więcej]
Rozmowy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
11 lutego 2016
W dniu 11 lutego 2016 prezes TROW — dr hab. Jacek M. Pijanowski wziął udział w spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP — Krzysztofem Jurgielem. W spotkaniu udział wzięli również dr hab. Stanisław Sorys — Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz prof. dr hab. Franciszek Woch — Wiceprezes TROW... [więcej]
Debata o polityce agrarnej i rozwoju obszarów wiejskich w Austrii
8 lutego 2016
W dniu 8 lutego 2016 prezes TROW — dr hab. Jacek M. Pijanowski wziął udział w kongresie zorganizowanym przez Forum Eko-socjalne Europy we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Środowiska Austrii oraz Austriackim Instytutem Kształcenia dla Wsi, poświęconym polityce agrarnej i rozwojowi obszarów wiejskich w Austrii... [więcej]
Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w Chinach
17-25 września 2015
Chiny od wielu lat prowadzą aktywną współpracę naukową z krajami europejskimi. W ostatnich latach współpraca ta objęła też zintegrowany rozwój obszarów wiejskich. W dniach 17-25.09.2015 r. prezes TROW — dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski wziął udział w podróży studialnej zorganizowanej przez Chińsko-Niemieckie Centrum Kształcenia i Badań nad Urządzeniami Rolnymi i Rozwojem Obszarów Wiejskich oraz Fundację Hanns-Seidel-Stiftung z Monachium... [więcej]
Prezes TROW wyróżniony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
10 września 2015
W dniu 10 września 2015 roku prezes TROW — dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski otrzymał z rąk Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznakę honorową "Zasłużony dla Rolnictwa". Wręczenie odznak odbyło się w Warszawie podczas III Kongresu Nauk Rolniczych pn. "Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej"... [więcej]
Konferencja pt. Innowacyjne technologie geodezyjne — zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki
12 czerwca 2015
W dniach 10-12 czerwca 2015 r. odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Innowacyjne technologie geodezyjne — zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki", organizowana przez Wyższą Szkołę Inżynieryjno-Ekonomiczną w Rzeszowie, Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich, Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach oraz Politechnikę Lwowską. Miejscem konferencji był Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "Cyziówka" w Kamionce. Przybyłych gości uroczyście powitał i dokonał otwarcia konferencji Prezydent Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie — prof. dr hab. inż. Stanisław Sosnowski. Następnie przekazał głos prof. dr hab inż. Karolowi Nodze, Przewodniczącemu Komitetu Naukowego Konferencji, który zapowiedział sesje referatowe.

W konferencji wzięło udział ponad 80 uczestników z 13 uczelni z kraju i z zagranicy. Konferencję. Obecni byli m.in. prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek, kierownik Katedry Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Prezes Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Pani dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska, prof. Politechniki Warszawskiej, kierownik Zakładu Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Wiceprezes Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich; Pani doc. dr inż. Rusłana Taratula, kierownik Katedry Katastru, Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Dublanach; Pan prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek, kierownik Katedry Zasobów Nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Pan prof. dr hab. inż. Henryk Bryś, profesor zwyczajny Politechniki Krakowskiej; Pan dr hab. inż. Kazimiera Bęcek, prof. Uniwersytetu Brunei Darussalam; Pan dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. AGH w Krakowie, kierownik Katedry Geomatyki, Redaktor Naczelny Wydawnictwa GAEE, Pan doc. dr inż. Paweł Kołodziej, kierownik Katedry Geodezji, Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Dublanach, Pan dr hab. inż. Jacek Pijanowski, Prezes Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Fotorelacja z konferencji — [pobierz]

Konferencja pt. Możliwości wprowadzenia paradygmatu zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce
21 maja 2015
W dniu 21 maja 2015 roku odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja Województwa Małopolskiego dotycząca Rozwoju Obszarów Wiejskich pt.: "Możliwości wprowadzenia paradygmatu zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce". Patronatem honorowym konferencję objęli: dr Marek Sawicki — Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP, Marek Sowa — Marszałek Województwa Małopolskiego, Helmut Brunner — Minister Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Leśnictwa Bawarii, prof. dr hab. Włodzimierz Sady — Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. dr hab. Krzysztof Ostrowski — Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UR Kraków. Współorganizatorem konferencji tradycyjnie było Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Program konferencji — [pobierz]

Konferencja poświęcona była w całości realizowanemu projektowi Województwa Małopolskiego i Bawarii pn. "Zintegrowane programowanie rozwoju obszarów wiejskich w Małopolsce w oparciu o wzorce Bawarii". Konferencja zgromadziła blisko 180 uczestników z Polski, Republiki Federalnej Niemiec i Austrii.

W dniu 22 maja 2015 roku, w drugim dniu konferencji odbyła się prezentacja wyników projektu w miejscu realizacji projektu pilotażowego — sołectwie Strzelce Wielkie (gm. Szczurowa, powiat brzeski, woj. małopolskie) połączona z zebraniem wiejskim.

Seminarium nt. Polityka rolna Unii Europejskiej na przykładzie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich...
11 grudnia 2014
W dniach 11-12 grudnia 2014 r. w Puławach odbyło się seminarium nt. "Polityka rolna Unii Europejskiej na przykładzie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i jej wpływ na zmiany strukturalne polskiego rolnictwa oraz uroczyste zakończenie XXXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych".
Broszura informacyjna — [więcej]