Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna

Archiwum

Współczesne trendy w katastrze i gospodarce nieruchomościami
27 listopada 2014
Gmach Główny Politechniki Warszawskiej gościł 27 listopada 2014 r. uczestników Konferencji Naukowej "Współczesne trendy w katastrze i gospodarce nieruchomościami". W ramach konferencji odbyły się trzy sesje naukowe oraz sesja posterowa. Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja rozpocznie cykl krajowych konferencji naukowych — obejmujących tematykę aktualnego rozwoju systemów katastralnych w Polsce i na świecie, doskonalenia procedur gospodarowania nieruchomościami oraz współczesnych trendów w procedurach realizacji scaleń i wymian gruntów, w tym wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Patronat Medialny nad Konferencją objęły: redakcja czasopisma Przegląd Geodezyjny, GEODETA, Arcana GIS oraz Nowa Geodezja w Praktyce.fot. Grzegorz Banaszek

Materiały konferencyjne — [więcej]

Artykuł Roberta Łuczyńskiego pt. "Współczesne trendy w katastrze i gospodarce nieruchomościami" — [więcej]
VIII Międzynarodowa konferencja Województwa Małopolskiego dotycząca rozwoju obszarów wiejskich
25 września 2014
W dniu 25 września 2014 r. odbyła się VIII już międzynarodowa konferencja Województwa Małopolskiego, dotycząca rozwoju obszarów wiejskich. Podobnie jak w latach poprzednich oficjalnym współorganizatorem konferencji było TROW.
Tematem przewodnim konferencji były wyzwania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020 w świetle istniejących doświadczeń krajowych i międzynarodowych.

Tegoroczną konferencję zaszczycili prominentni działacze na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z Europy zachodniej, na czele z Panem Profesorem Holgerem Magelem z Uniwersytetu Technicznego w Monachium. Pan Profesor Magel jest Honorowym Prezesem Światowej Federacji Geodetów FIG oraz Rzecznikiem Grupy Roboczej Akademii Obszarów Wiejskich Republiki Federalnej Niemiec.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele urzędów centralnych, instytucji branżowych i samorządowych wszystkich szczebli, przedstawicieli uczelni wyższych i organizacji pozarządowych.

Do pobrania: Program[pobierz]
Prezentacje
 
— Prof. Dr. Holger Magel — [więcej]
— Dr Stanisław Sorys — [więcej]
— Prof. Dr. Walter Seher — [więcej]
— Paweł Ściański — [więcej]
— Robert Pajkert — [więcej]
— Andrzej Figas, Adam Banasiak i Jarosław Duch — [więcej]
— Bronisław Ścigaj i dr Przemysław Zaleski — [więcej]
Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich
4-5 września 2014
W dniach 4-5 września odbyła się w Szczytnie (województwo warmińsko-mazurskie) XIX cykliczna konferencja naukowa NOWE TENDENCJE W TEORII I PRAKTYCE URZĄDZANIA OBSZARÓW WIEJSKICH — na temat: "KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI NA TERENACH CENNYCH EKOLOGICZNIE"... [więcej]Prezentacje:
— Wpływ infrastruktury technicznej na rozwój obszarów wiejskich na przykładzie gminy Jeziorany — [więcej]
— Ocena mierników stosowanych do określania zapotrzebowania na zabiegi urządzenioworolne — [więcej]
— Zabytkowe aleje przydrożne gminy wiejskij Ostróda w percepcji dynamicznej uczestnika ruchu drogowego — [więcej]
— Przyszłość obszarów wiejskich Warmii i Mazur — [więcej]
— Przestrzeń przywodna jako obszar szczególnego użytkowania na przykładzie jeziora Długie w Olsztynie — [więcej]
— Potencjalne zagrożenie degradacją dróg gruntowych na terenach rolniczych i pilność ich utwardzania — [więcej]
— Dane wyjściowe do programów zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich — [więcej]
— Analiza i ocena wpływu obszarów inwestycyjnych dla wybranych wskaźników na przykładzie gminy — [więcej]
— Proces scalenia gruntów na obszarach cennych ekologicznie w ujęciu rozwoju obszarów wiejskich — [więcej]
— Nowoczesne technologie w zarządzaniu nawodnieniami rolniczymi na przykładzie systemu ENORASIS... — [więcej]
— Scalanie gruntów w Polsce na obszarach prawnie chronionych — [więcej]
— Zadrzewienia — narzędzie kształtowania środowiska na terenach rolniczych — [więcej]

Warsztaty naukowe IUNG-Puławy oraz TROW
11-12 września 2013
W dniach 11-12 września 2013 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach odbyły się warsztaty naukowe pt.: "Wpływ współczesnej polityki rolnej na możliwości rozwoju obszarów wiejskich", współorganizowane przez Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem warsztatów była wymiana informacji, dyskusja oraz wypracowanie uwag i sugestii dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnośnie projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020. W pierwszym dniu obrad, o godz. 18:00 odbyło się również Walne Zgromadzenie Członków TROW.

Program warsztatów — [pobierz]
Stanowisko wypracowane podczas warsztatów — [pobierz]

Warsztaty naukowe, prezentacje
Rola IUNG-PIB w badaniach nad wykorzystaniem gleb Polski — [więcej]
Stan i kierunki przemian strukturalnych obszarów wiejskich w Polsce — [więcej]
Zakres realizacji wybranych działań programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 — [więcej]
Propozycje niezbędnych rozwiązań instytucjonalnych dla rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 — [więcej]
Propozycje kompleksowego rozwoju obszarów wiejskich na bazie procesu scalenia gruntów — [więcej]
Dolny Sląsk, dobra perspektywa — [więcej]
Próba modelowania metodami dynamiki systemów wpływu polityki rolnej na strukturę obszarów wiejskich — [więcej]
Wsparcie procesu scalania gruntów przy wykorzystaniu wybranych rozwiązań informatycznych — [więcej]
Przewidywane rozwiązania prawne oraz instytucjonalne działań polityki rolnej na lata 2014-2020 — [więcej]
Instytucja scaleń gruntów w świetle znowelizowanej ustawy o scalaniu i wymianie gruntów — [więcej]
PROW 2014-2020 — [więcej]
Ocena propozycji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 — [więcej]

Minister Rolnictwa Turyngii wspiera wdrożenia modelowego projektu urządzania obszarów wiejskich w gminie Żabno
14-16 lipca 2013
W dniach 14-16 lipca 2013 r. Małopolskę odwiedziła delegacja z Turyngii wraz z Ministrem Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska i Ochrony Przyrody Landu Turyngii — Jürgenem Reinholzem. W Urzędzie Marszałkowskim z gośćmi spotkał się Członek Zarządu Województwa Małopolskiego — dr Stanisław Sorys. Minister Reinholz przyjechał do Małopolski w celu dalszego pogłębiania istniejącej od 2005 roku współpracy w zakresie Zintegrowanego Rozwoju Obszarów Wiejskich. Województwo Małopolskie i Kraj Związkowy Turyngii zrealizowały w ramach tej współpracy w latach 2011-2012 projekt pod nazwą "Doskonalenie działań administracji regionalnej odpowiedzialnej za scalenia gruntów w Małopolsce". To najważniejsza inicjatywa w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w ramach których pracownicy Urzędu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich w Meiningen opracowali modelowe opracowanie: "Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZPROW) dla przygotowania postępowania urządzeniowo-rolnego dla sołectw Nieciecza i Czyżów (Miasto i Gmina Żabno)"... [więcej]
Zintegrowane programowanie rozwoju obszarów wiejskich w Małopolsce w oparciu o wzorce Bawarii
20 sierpnia 2013
Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął do dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 projekt pn. "Zintegrowane programowanie rozwoju obszarów wiejskich w Małopolsce w oparciu o wzorce Bawarii". Wolne Państwo Bawaria to największy pod względem powierzchni i najlepiej rozwinięty gospodarczo kraj związkowy Republiki Federalnej Niemiec, przywiązujący bardzo dużą wagę do właściwego rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Bawaria stanowi bez wątpienia ważny unijny region innowacji w zakresie urządzania obszarów wiejskich — głównie poprzez stosowanie zaawansowanych metod partycypacji społecznej i szerokich działań pozarolniczych. Obok krajów takich jak Holandia czy Francja, to właśnie RFN — w tym głównie Bawaria — jest wzorcowym przykładem właściwego programowania procesów rozwojowych na obszarach wiejskich dla przygotowania struktur przestrzennych, odpowiadających za przyjęte przemiany społeczno-gospodarcze na tych obszarach... [więcej]
Reforma Wspólnej Polityki Rolnej
13 marca 2013
Reforma Wspólnej Polityki Rolnej
W dniu 13 marca 2013 Parlament UE przyjął stanowisko w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Sprawozdawcami byli: Luis Manuel Capoulas Santos (płatności bezpośrednie i wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z EFRROW), Michel Dantin (wspólna organizacja rynku) i Giovanni La Via (system finansowania, zarządzania i kontroli WPR). Parlament Europejski opowiedział się m.in. za ograniczeniem płatności bezpośrednich oraz ekologizacją rolnictwa (tzw. greening).

Ostateczny kształt nowej polityki rolnej UE zatwierdzony zostanie w ramach negocjacji trójstronnych pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Ministrów Rolnictwa państw UE oraz Komisji Europejskiej.

Dokumenty:
– Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (COM(2011)0627/3 — C7-0340/2011 — COM(2012)0553 — C7-0313/2012 — 2011/0282(COD) — 2013/2530(RSP)) — [pobierz]
– Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej
    (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych) — [pobierz]
– Płatności bezpośrednie dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach WPR
    (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych) — [pobierz]
– Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
    (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych) — [pobierz]
Trajektorie rozwoju obszarów wiejskich Bawarii i Małopolski
Luty 2013
Trajektorie rozwoju obszarów wiejskich Bawarii i Małopolski
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wydało książkę dr Zofii Sawickiej "Trajektorie rozwoju obszarów wiejskich Bawarii i Małopolski". Publikacja opisuje sześćdziesięcioletnie doświadczenia Bawarii w stymulowaniu rozwoju wsi i rolnictwa, odnosząc je do dzisiejszej sytuacji małopolskich obszarów wiejskich. W książce szeroko omówione są zagadnienia związane z przekształcaniem rozdrobnionej struktury agrarnej, wspieraniem zrzeszeń rolniczych, rozwojem gospodarstw dwuzawodowych i programami odnowy wsi, w których realizacji Bawaria ma wieloletnie doświadczenie. Przedstawiona analiza rozwoju bawarskich obszarów wiejskich pomaga krytycznie, ale i konstruktywnie spojrzeć na dzisiejszą sytuację polskiej wsi i rolnictwa.

Więcej informacji o książce znajdą Państwo na stronie internetowej Wydawnictwa Naukowego Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego: www.wz.uw.edu.pl

Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZPROW)
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przygotował wspólnie z Ekspertami z Urzędu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Urządzeń Rolnych w Meiningen z Turyngii — niemieckiego regionu partnerskiego Małopolski: "Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZPROW) dla przygotowania postępowania urządzeniowo-rolnego wraz z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej oraz przedsięwzięć w zakresie rozwoju i odnowy wsi (dla sołectw Nieciecza i Czyżów – Miasto i Gmina Żabno)". W Turyngii opracowania takie stanowią podstawę do wydania decyzji o wszczęciu postępowania urządzeniowo-rolnego.

Opracowanie oparte jest metodycznie na obowiązującym sposobie postępowania przy opracowywaniu Założeń do projektu postępowania urządzeniowo-rolnego wraz z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych dla gmin Kraju Związkowego Turyngia. Ważnym zadaniem opracowania było zaprezentowanie możliwości innego sposobu podejścia do przygotowywania, i przeprowadzania postępowań urządzeniowo-rolnych w Polsce.

 Wydawnictwo to powstało w ramach projektu "Doskonalenie działań administracji regionalnej odpowiedzialnej za scalenia gruntów w Małopolsce" realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Opera- cyjnego 2007-2013. Do pobrania: Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZPROW)
VI Międzynarodowa Konferencja Województwa Małopolskiego dotycząca urządzeń rolnych
20 listopada 2012
W dniu 20 listopada br. odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Województwa Małopolskiego, dotycząca urządzeń rolnych. Podobnie jak w poprzednich latach oficjalnym współorganizatorem konferencji był TROW. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji były kierunki nowelizacji ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele urzędów centralnych, instytucji branżowych i samorządowych wszystkich szczebli, przedstawicieli uczelni wyższych i organizacji pozarządowych. Na konferencji przedstawione zostały referaty ekspertów z Polski oraz Republiki Federalnej Niemiec prezentujące wyniki wspólnych działań projektowych przeprowadzonych na terenie Małopolski w celu wypracowania modelowych rozwiązań i podwalin praktycznych, ukazujących możliwy kierunek nowelizacji ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

W podsumowaniu konferencji powołano Komisję Wnioskową, której przewodniczącą została Pani Prof. dr hab. Urszula Litwin — Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej TROW.

Do pobrania: [Program]

Prezentowane referaty:
1. dr Stanisław Sorys [pobierz]
2. Prof. Dr. Karl-Friedrich Thöne [pobierz]
3. Gustaw Korta [pobierz]
4. dr Jacek M. Pijanowski [pobierz]
5. Heiko Ender [pobierz]
6. Rainer Franke [pobierz]
7. Jerzy Kozłowski [pobierz]
8. Franciszek Woch [pobierz]
  

Wizyta ekspertów z Bawarii w Małopolsce
18 sierpnia 2012
18 sierpnia 2012 roku Małopolskę odwiedziła grupa ekspertów z Bawarii reprezantująca Związek Rozwoju Obszarów Wiejskich Bawarii, Urząd ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich Dolnej Frankonii oraz niezależnych ekspertów reprezentujących prywatne biura planistyczno-inżynieryjne.

Celem wizyty było omówienie aspektów organizacyjnych oraz finansowych planowanego projektu międzynarodowego pn. "Zintegrowane programowanie rozwoju obszarów wiejskich w Młopolsce w oparciu o wzorce Bawarii".

Partnerami projektu będą Województwo Małopolskie, Ministerstwo Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Leśnictwa Wolnego Państwa Bawarii oraz Związek Rozwoju Obszarów Wiejskich Dolnej Frankonii.

Kształtowanie przestrzeni wiejskiej — XVIII ogólnopolska konferencja
z cyklu "Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania terenów wiejskich"
12-14 września 2012
W dniach 12-14.09.2012 r. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Katedra Gospodarki Przestrzennej), Stowarzyszenie Geodetów Polskich (Oddział Wrocław), Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu oraz Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizowali XVIII już konferencję z cyklu "Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania terenów wiejskich". Tematem przewodnim konferencji było szeroko rozumiane kształtowanie przestrzeni wiejskiej.

Prezentacje:
Postrzeganie krajobrazu przez uczestników procesu scaleniowego — [czytaj]
Wykorzystanie funkcji rozmytych i analiz wielokryterialnych do opracowania cyfrowych map glebowo-rolniczych — [czytaj]
Problem rozwoju obszarów wiejskich w Polsce na bazie scalania gruntów — [czytaj]
Doświadczenia Województwa Małopolskiego w monitorowaniu zmian sposobu użytkowania gruntów — [czytaj]
Zagospodarowanie scaleniowe — dyskusja nowego podejścia dla polski — [czytaj]
Instytucja scaleń gruntów w procesie realizacji inwestycji celu publicznego w świetle znowelizowanych przepisów — [czytaj]
Rola opracowań planistycznych w kształtowaniu przestrzeni wiejskiej — [czytaj]
Programowanie prac urządzeniowo-rolnych w tym prac scaleniowych — [czytaj]
Kształtowanie obszarów wiejskich w aspekcie inżynierii środowiska — [czytaj]

XXVIII Międzynarodowe Seminarium Geograficzno-Rolnicze nt. "Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej"
21-22 czerwca 2012
XXVIII Międzynarodowe Seminarium Geograficzno-Rolnicze nt. "Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej",
odbyło się w dniach 21-22 czerwca 2012 r. w Ełku.
Przewodniczący Rady Programowej — prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman, prof. zw.
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego — dr inż. Krystyna Kurowska
Wizyta ekspertów z Turyngii w Małopolsce
18-20 czerwca 2012
W dniach 18-20 czerwca 2012 Małopolskę odwiedziło 10 wybitnych ekspertów z zakresu urządzeń rolnych i rozwoju obszarów wiejskich z Kraju Związkowego Truyngii. Najważniejszym punktem programu było zapoznanie się na miejscu ze stanem prac nad "Zintegrowanym Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZPROW) dla przygotowania postępowania urządzeniowo-rolnego wraz z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie gruntów rolnych i leśnych oraz przedsięwzięć w zakresie rozwoju i odnowy wsi dla sołectw Nieciecza i Czyżów (Miasto i Gmina Żabno)".

Delegacja Województwa Małopolskiego w Turyngii
25 kwietnia 2012
W dniach 25.-26.04.2012 r. Prezes TROW — dr Jacek M. Pijanowski wziął udział w oficjalnej delegacji Województwa Małopolskiego do Turyngii, pod przewodnictwem dr Stanisława Sorysa — Członka Zarządu Województwa Małopolskiego.
Przedmiotem rozmów były takie kwestie jak: przyszły Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, sposoby realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej w ramach urządzeń rolnych oraz urządzenia rolne... [więcej]
Małopolskie, lubelskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie chcą makroregionalnego Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich dla Polski południowo-wschodniej
4 kwietnia 2012
Komisje ds. rolnictwa województw Polski południowo-wschodniej kontynuują prace nad stworzeniem wspólnego stanowiska dotyczącego kształtu przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. Kolejne spotkanie odbyło się 4 kwietnia
w należącym do Uniwersytetu Rolniczego Dworku w podkrakowskich Mydlnikach... [więcej]
Prezes TROW członkiem Zarządu Głównego Eko-socjalnego Forum Europy
21 marca 2012
21 marca 2012 r. w Wiedniu Prezes TROW — dr Jacek M. Pijanowski został wybrany na kolejną kadencję do Zarządu Głównego Eko-socjalnego Forum Europy (EFE). EFE to organizacja międzynarodowa powstała w 2003 r. z inicjatywy wielu wybitnych europejskich osobowości... [więcej]
Naukowo o rozwoju obszarów wiejskich
3 lutego 2012
3 lutego 2012 r. w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyło się seminarium naukowe Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotyczące możliwości integracji badań naukowych
z zakresu szeroko pojętego urządzania obszarów wiejskich w Polsce... [więcej]
Ruszają modelowe urządzenia rolne w Małopolsce
18-19 stycznia 2012
Nieciecza to wieś, w której działa klub piłkarski Termalica Bruk-Bet Nieciecza KS, który od sezonu 2010/2011 występuje w I lidze polskiej piłki nożnej. Ta podtarnowska wieś położona w gminie Żabno, już wkrótce ma szanse wspólnie z sąsiednią Niecieczą zostać liderem urządzeń rolnych w Polsce... [więcej]
O krajobrazie i nie tylko
7 grudnia 2011
Prezes TROW — dr Jacek M. Pijanowski oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej TROW — Prof. Urszula Litwin udzielili wywiadów w filmie dokumentalnym pt.: Witalne Krajobrazy Małopolski. Celem filmy było: ukazanie potrzeby ochrony historycznych krajobrazów kulturowych, uwrażliwienie społeczności lokalnych i władz lokalnych na konieczność podejmowania rożnego typu działań ochronnych względem krajobrazu, popularyzacja tematyki krajobrazowej oraz promocja walorów krajobrazowych Małopolski.

Film "Witalne Krajobrazy Małopolski", część pierwsza, część druga.
Projekt stanowiska Konwentów Marszałków Województw RP w sprawie WPR po 2013 r.
25 listopada 2011
25 listopada 2012 r. podczas Konwentu Marszałków Województw RP obradowano nad projektem stanowiska" w sprawie proponowanych priorytetowych kierunków działań w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku"... [więcej]
Mądry Polak przed szkodą — w sprawie powodzi...
23 listopada 2011
Problematyka ochrony przeciwpowodziowej stała się w ostatnich latach w Polsce jednym z najważniejszych wyzwań
dla samorządów szczebla regionalnego. Małopolska nadała temu wyzwaniu szczególną wagę... [więcej]
Pismo Komisji Wnioskowej V Międzynarodowej Konferencji Województwa Małopolskiego,
dotyczącej scaleń gruntów pn. "Wyzwania instytucjonalne dla scaleń gruntów w Polsce"
17 listopada 2011
Prezentujemy pismo Komisji wnioskowej do Pana Marka Sawickiego — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawierające tezy dotyczące koniecznych zmian legislacyjnych w zakresie scalania gruntów w Polsce, warunkujące sprawną realizację tych prac oraz co za tym idzie szybkie wykorzystywanie środków unijnych na ten cel.
Tezy objęły m.in postulaty zmiany definicji scalenia gruntów; uproszczenia procedur prawnych związanych z postę- powaniami odwoławczymi w ramach scaleń gruntów oraz zmiany kompetencji co do prowadzenia scalenia gruntów jako zadania rządowego ze starosty na marszałka województwa.
Rozwijamy współpracę międzynarodową
10-11 listopada 2011
W dniach 10-11 listopada 2011 r. Turyngię odwiedzili Prezes TROW — dr Jacek M. Pijanowski oraz Wiceprezes — Prof. Franciszek Woch. Głównym przedmiotem wizyty był udział w ustaleniach dotyczących realizowanego przez Województwo Małopolskie oraz Turyngię projektu pn.: "Doskonalenie działań administracji regionalnej odpowiedzialnej za scalenia gruntów w Małopolsce"... [więcej]
Krajobraz kulturowy coraz ważniejszym elementem rozwoju obszarów wiejskich
16 września 2011
Prezes TROW — dr Jacek M. Pijanowski oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej TROW — Prof. Urszula Litwin udzielili wywiadów prasowych, dotyczących międzynarodowego projektu pn.: "Valorisation and Sustainable Development of Cultural Landscapes using Innovative Participation and Visualization Techniques" — VITAL LANDSCAPES.
 
» VITALLANDSCAPES Ochrona i rozwójkrajobrazów kulturowych — wkładka prasowa [pobierz]
» Projekt VITALLANDSCAPES — o projekcie [pobierz]
» Należy łączyć teorię z praktyką — wywiad z prof. dr hab. inż. Urszulą Litwin [pobierz]
» Wspieramy rozwój obszarów wiejskich — wywiad z dr. inż. Jackiem M. Pijanowskim, Dr. sc. ETH Zürich [pobierz]
Programowanie rozwoju obszarów wiejskich po bawarsku
16 września 2011
16 września 2011 r. Małopolskę odwiedzili przedstawiciele Bawarskiego Ministerstwa Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa
i Leśnictwa, Urzędu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich Dolnej Frankonii (Bawaria) oraz Bawarskiego Związku Rozwoju Obszarów Wiejskich... [więcej]
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji ma 60 lat!
15-17 września 2011
W dniach 15-17 września 2011 r. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji świętował 60-lecie swojego powstania. Atmosferę tego ważnego jubileuszu najlepiej oddają słowa Dziekana Wydziału — Pana Prof. dr hab. Jerzego Soboty... [więcej]
V Międzynarodowa Konferencja Województwa Małopolskiego dotycząca scaleń gruntów
14 września 2011
14 września 2011 r. odbyła się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie V Międzynarodowa Konferencja Województwa Małopolskiego dotycząca scaleń gruntów, pn. "Wyzwania instytucjonalne dla scaleń gruntów
w Polsce"... [więcej]
Walne Zgromadzenie Członków TROW
13 września 2011
13 września 2011 r. w gmachu Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków TROW... [więcej]
 
» Aktualne wyzwania dla Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich, referat programowy [pobierz]
» Sprawozdanie z działalności TROW za okres lipiec 2009 — sierpień 2011 [pobierz]
Posiedzenie Zarządu Głównego TROW
1 lipca 2011
W dniu rozpoczęcia polskiej prezydencji Polski w UE obradował Zarząd Główny TROW. Najważniejsze ustalenia dotyczyły aktywnego włączenia się Towarzystwa w trwającą dyskusję nad budżetem PROW na lata 2014-2020... [więcej]
Polityka strukturalna państwa. Wykorzystanie w rozwoju obszarów wiejskich
9-10 czerwca 2011
Trwa europejska dyskusja dotycząca przyszłości bezpieczeństwa żywnościowego. Prezentujemy przemyślenia dotyczące rozwoju obszarów wiejskich... [więcej]
Bawaria. Uczyć się od najlepszych
9-10 czerwca 2011
Wspólnie z Bawarią zrealizowany zostanie projekt pn. Zintegrowane programowanie rozwoju obszarów wiejskich w Mało- polsce i Bawarii. Celem projektu jest stworzenie modelowych rozwiązań dotyczących zintegrowanego programowania... [więcej]
Landmenagement, Geomatics and Landscape
17 lutego 2011
W związku ze zmianami w Zarządzie Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich kontynuowane będzie wydawanie Zeszytów TROW. Z uwagi na nowe cele Towarzystwa rozszerzony zostanie skład Komitetu Naukowego Zeszytu, Recenzentów oraz Komitetu Redakcyjnego. Proponowana nazwa stała Zeszytów TROW to: Landmanagement, Geomatics and Landscape.
Członkowie Krakowskiego Oddziału TROW w Bawarii
10-16 października 2010
Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji zrealizowany został w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci projekt pn. "Podniesienie jakości kształcenia akademickiego w zakresie geodezyjnego urządzania obszarów wiejskich w oparciu o doświadczenia, praktyki i szkolnictwa wyższego Bawarii" [więcej]
Scalenia gruntów instrumentem ochrony przed powodzią
30 września 2010
30 września 2010 r. odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja organizowana przez Departament Geodezji i Kartografii, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w siedzibie Uniwer- sytetu Rolniczego w Krakowie...[więcej]
Pismo otwarte TROW (BGiTR)
15 marca 2010
Obszary wiejskie w Polsce pełnią w coraz większym stopniu funkcje pozarolnicze. Są miejscem lokalizacji stref
inwestycyjnych i innych terenów komercyjnych oraz nowych terenów mieszkaniowych...[więcej]
III Konferencja Województwa Małopolskiego dotycząca scaleń gruntów
28 października 2009
Europejskie wzorce kompleksowego urządzania obszarów wiejskich, Kraków 28 października 2009 r., Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Al. 29 Listopada 46... [więcej]
System prawny i organizacyjny rozwoju obszarów wiejskich
5-9 października 2009
Prezes TROW — dr inż. Jacek M. Pijanowski oraz Sekretarz Towarzystwa — dr inż. Barbara Prus uczestniczyli w wyjeździe studialnym do Turyngii, dotyczącym rozwoju obszarów wiejskich w byłej NRD. Wyjazd miał miejsce na zaproszenie Ministerstwa Rolnictwa Turyngii oraz Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie.
Program pobytu delegacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w Turyngii [pobierz].
Wybór nowych Władz TROW
czerwiec 2009
Podczas XVII Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu "Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich" odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wybrano na nim nowe władze Towarzystwa w składzie... [więcej]