Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna

Projekt stanowiska Konwentów Marszałków Województw RP w sprawie WPR po 2013 r.

25 listopada 2012 r. podczas Konwentu Marszałków Województw RP obradowano nad projektem stanowiska "w sprawie proponowanych priorytetowych kierunków działań w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku" oraz przyjęto stanowisko w sprawie "wstępnej oceny najważniejszych założeń pakietu legislacyjnego WPR2020 z perspektywy Polski opracowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi".

 

» Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie "Wstępnej oceny najważniejszych założeń pakietu legislacyjnego WPR 2020 z perspektywy Polski" [pobierz]

» Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie proponowanych priorytetowych kierunków działań w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, projekt przygotowany przez województwo podkarpackie [pobierz]

» Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie wsparcia rozwoju chowu i hodowli bydła mięsnego i mlecznego w Polsce, projekt przygotowany przez województwo podkarpackie [pobierz]

» Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie wprowadzenia zmian kompetencyjnych w ustawie z dnia 3.10.2008 r. o udo- stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt przygotowany przez województwo podkarpackie [pobierz]

» Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie propozycji Ministra Środowiska dotyczącej zmiany kompetencji organów uprawnionych do wydawania pozwoleń zintegrowanych, projekt przygotowany przez województwo mazowieckie [pobierz]