Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna
wstecz  dalej

Publikacje naukowe

Projekt scalenia gruntów, obręb: Pietrowice Wielkie i Cyprzanów
PROW (2007-2013)
#
Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu — projekt scalenia gruntów, obręb: Pietrowice Wielkie i Cyprzanów, Gmina Pietrowice Wielkie, Powiat Raciborski — w ramach działania: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa.

Pietrowice Wielkie i Cyprzanów — [pobierz] (32 MB)
Dane dotyczące obiektu scaleniowego — [pobierz] (0,3 MB)
Cele ogólne scaleń gruntów — [pobierz] (0,03 MB)

Odnowa wsi — przestrzeń, ludzie, działania
Warszawa 2013
#
Odnowa wsi to kierunek rozwoju obszarów wiejskich łączący w sobie szacunek dla tradycji z potrzebą szukania miejsca dla wsi w zmieniającym się świecie. Odnowa wsi jest procesem, stałym dopasowywaniem się do społecznych i gospodarczych, wewnętrznych i zewnętrznych zmian. Prowadzić ona powinna do całościowego kształtowania warunków życia mieszkańców wsi. Głównym celem niniejszej publikacji jest pokazanie dorobku piętnastu lat polskiej odnowy wsi jako podstawy do określenia kierunków i metod jej kontynuacji.

Autorzy: Wacław Idziak, Ryszard Wilczyński
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

[pobierz] (3,5 MB)
Społeczne konsekwencje planowania terenów mieszkaniowych we wsiach podmiejskich. Przykład aglomeracji łódzkiej
Łódź 2012
#
Badania wsi podmiejskich w płaszczyźnie społeczno-przestrzennej mają ogromne znaczenie dla współczesnych studiów geografi cznych i dyscyplin pokrewnych (np. socjologia przestrzeni). W dużej mierze odnoszą się one do szerszego problemu, jakim jest zmiana sytemu wartości społeczeństwa polskiego oraz percepcji zasobów wsi. Warto zastanowić się, jak społeczeństwo o określonych potrzebach zmienia przestrzeń współczesnej wsi podmiejskiej. Podstawowym celem opracowania jest określenie różnic w identyfikacji terytorialnej oraz w społecznej percepcji przestrzeni wsi podmiejskich pomiędzy napływowymi i zasiedziałymi grupami mieszkańców.

Autorzy: Marcin Wójcik
Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej, Uniwersytet Łódzki
Artykuł opublikowany w "Planowanie i rozwój przestrzeni wiejskiej" pod red. Krystyny Kurowskiej i Marty Gwiaździńskiej-Goraj

[pobierz] (1 MB)
Architektura krajobrazu w Programie Odnowy Wsi Opolskiej
Wrocław 2010
#
Opracowanie zatytułowane Architektura krajobrazu w Programie Odnowy Wsi Opolskiej stanowi podsumowanie siedmioletniej pracy dr hab. inż. arch. Ireny Niedźwieckiej-Filipiak i dr. inż. Zbigniewa Kuriaty w przedsięwzięciu realizowanym na Opolszczyźnie od 1996 r. Program odnowy wsi, który rozpoczął się przed dwudziestu laty w Europie Zachodniej, zagościł też w Polsce, a na dobre rozwinął się z chwilą przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Dziś realizują go urzędy marszałkowskie wielu województw.

Autorzy: Irena Niedźwiecka-Filipiak, Zbigniew Kuriata
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

[pobierz] (27 MB)
Programy odnowy wsi instrumentem zachowania i kształtowania specyfiki przestrzeni regionalnej
Białystok 2009
#
Dziesięciolecia dominacji paradygmatu modernizacji zmierzały do osłabienia lub pozbawienia społeczności wiejskich podmiotowości i odebrania im możliwości samostanowienia. Narzucanie wzorców i rozwiązań z zewnątrz wytworzyło problemy i bariery rozwojowe. Dopiero skala kumulacji negatywnych zjawisk, w momencie, gdy zagroziła rozwojowi całych społeczeństw, spowodowała otrzeźwienie i zwrot, który zaowocował zaistnieniem nurtu odnowy i przyjęciem paradygmatu rewitalizacji.

Autorzy: Ryszard Wilczyński
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

[pobierz] (0,5 MB)


Zintegrowane programowanie rozwoju obszarów
wiejskich w Polsce... [pobierz] (73 MB)

Zintegrowane programowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

  Ocena ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 [pobierz] (2,3 MB)

Ocena ex-ante Programu Rozwoju Obszarów...

   
Zintegrowana Strategia Rozwoju
Obszarów Wiejskich [pobierz] (3 MB)

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich