Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna

Mądry Polak przed szkodą — w sprawie powodzi...

Problematyka ochrony przeciwpowodziowej stała się w ostatnich latach w Polsce jednym z najważniejszych wyzwań dla samorządów szczebla regionalnego. Małopolska nadała temu wyzwaniu szczególną wagę. Wyrazem tego są m.in. podjęte przez Samorząd Województwa Małopolskiego działania na rzecz aktualizacji "Programu Małej Retencji Województwa Małopolskiego", zmierzające do wypracowania modelowych w skali kraju rozwiązań pasywnej ochrony przed powodzią. Ochrona ta oparta będzie o systemy spowalniania spływu powierzchniowego wód katastroficznych i ich przechwytywania poprzez sieć tzw. "suchych" zbiorników retencyjnych.

Niezmiernie ważna jest przy tym konsultacja nowych rozwiązań w gronie wybitnych specjalistów połączona z szerokimi działaniami informacyjnymi. Jednym z nich była zorganizowana w dniu 23 listopada 2011 r. przez Samorząd Województwa Małopolskiego międzynarodowa konferencja pn. "Rola Spółek Wodnych w gospodarowaniu zasobami wodnymi", adresowana do przedstawicieli spółek i związków spółek wodnych, urzędów centralnych, instytucji branżowych i starostw powiatowych oraz przedstawicieli uczelni wyższych.