Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna

Członkowie Krakowskiego Oddziału TROW w Bawarii

Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji zrealizowany został w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci projekt pn. "Podniesienie jakości kształcenia akademickiego w zakresie geodezyjnego urządzania obszarów wiejskich w oparciu o doświadczenia, praktyki i szkolnictwa wyższego Bawarii".

Celem projektu była poprawa kwalifikacji grupy nauczycieli akademickich WIŚiG — głównie z Kierunku Geodezja i Kartografia oraz odnowienie i zacieśnienie kontaktów z bawarskimi instytucjami, zajmującymi się zagadnieniami geodezyjnego urządzania obszarów wiejskich.

Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi metodami kształcenia stosowanymi w renomowanym Uniwersytecie Technicznym w Monachium, nawiązania kontaktów z przedstawicielami szkolnictwa wyższego i praktyki z Bawarii oraz zapoznania się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami z zakresu urządzania obszarów wiejskich, co stanowić może ważny impuls również dla pracy naukowej — nie pozostającej bez wpływu na jakość działalności dydaktycznej.

Centralnym elementem projektu był wyjazd studialny do Bawarii, który przeprowadzony został w dniach 10.-16.10.2010 r. W ramach tego wyjazdu uczestnicy wizytowali Uniwersytet Techniczny w Monachium; Bawarskie Państwowe Ministerstwo Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Leśnictwa; podległe mu urzędy ds. rozwoju obszarów wiejskich — w Ansbach i Würzburgu oraz liczne modelowe projekty zrealizowane w bawarskich gminach.

Istotnymi elementami projektu były ponadto: międzynarodowa konferencja zorganizowana w Krakowie w dniu 17.01.2011 r. oraz wydawnictwo prezentujące artykuły uczestników projektu.

Generalnie tematyka rozwoju obszarów wiejskich nabrała w ciągu ostatnich lat w Polsce dużego znaczenia dla rozwoju kraju. Głównie w związku z realizowanym "Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013" oraz nową "Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego (KSRR) 2010-2020" Regiony-Miasta-Obszary Wiejskie.

Wynika z tego pilna potrzeba zmian lub modyfikacji programów i metod kształcenia oferowanych przez rolnicze uczelnie wyższe. Zmieniające się uwarunkowania a zwłaszcza zobowiązania Polski wynikające z Wspólnej Polityki Rolnej, ważne zadania w zakresie geodezyjnego urządzania obszarów wiejskich wynikające m.in. z PROW 2007-2013 oraz powstające w tym zakresie nowe modele i metody działań na rzecz urządzania obszarów wiejskich, wymagają od nauczyciela akademickiego stałego uzupełniania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji. W świetle doświadczeń wyniesionych z projektu należy stwierdzić, iż Bawaria zdaje się być w tym zakresie dobrym wzorcem.

Strona internetowa projektu